Condicions de contractació

1) Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre Cellers Scala Dei, SA (en endavant, Cellers Scala Dei i/o la Companyia) i vostè (en endavant, el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga en línia de la Companyia.
Cellers Scala Dei és una companyia espanyola, registrada al Registre Mercantil de Tarragona, Llibre 0, Tom 1.688, Foli 62, amb número de CIF A-08367690 i domicili social a Scala Dei, 43379. (Tarragona), Avinguda Rambla de la Cartoixa, sense número.
Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada a través del web haurà de ser comunicada a l’adreça de correu electrònic: web@cellersdescaladei.com

2) Exclusions

Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors d’edat.
Així mateix, els productes oferts per Cellers Scala Dei a través de la botiga en línia de la Companyia no van dirigits als països en què el consum de begudes alcohòliques estigui prohibit.

3) Acceptació i prova d’acceptació

L’adquisició dels productes s’ha de fer a través de l’activació del botó AGEFIR A LA CISTELLA que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total d’aquestes Condicions Generals amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les Condicions Generals amb posterioritat.
Cellers Scala Dei remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes Condicions Generals, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans de transcorregudes 24 hores des de la compra.
Cellers Scala Dei l’informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres.
En cas que el Client cometés un error en enviar les dades, podrà modificar-les en l’apartat d’Atenció al Client, trucant al 977 827 027, o escrivint a web@cellersdescaladei.com. Si la dada modificada es refereix a l’adreça postal on el Client ha sol·licitat que se li lliuri el producte adquirit, i sempre que el producte no hagi estat ja enviat, aquest enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari, el Client haurà d’esperar que el lliurament es faci efectiu, i iniciar després els tràmits de devolució oportuns, segons es detalla en l’apartat 4.4. següent.

4) Preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda, incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i els altres impostos que puguin correspondre.
Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.
Cellers Scala Dei es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.
Les despeses d’enviament corresponents sempre s’indiquen en la comanda.

4.2 Forma de pagament

Una vegada que el Client hagi confirmat l’adquisició del producte, haurà de procedir al pagament de l’import indicat. Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans següents:
– Mitjançant la passarel·la de pagament de l’entitat “La Caixa”.
– Mitjançant PayPal (podrà pagar amb el seu compte PayPal o amb la seva targeta de dèbit o crèdit).
– La transferència bancària és una forma de pagament exclusivament habilitada per a empreses.
Amb la finalitat que Cellers Scala Dei pugui dur a terme les gestions oportunes, el Client notificarà a Cellers Scala Dei, al més aviat possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. La notificació podrà realitzar-la a l’adreça de correu electrònic o trucant al número de telèfon abans indicat.

4.3 Lliurament

Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament que el Client indica, en un termini de 24 – 72 hores laborables per a lliuraments a la Península Ibèrica, i de 7 dies per a les Illes Balears i Andorra, i 14 dies per Ceuta, Melilla i Canaries per als productes en estoc. La prestació dels serveis s’efectuarà de dilluns a divendres, quedant exclosos del còmput temporal els dies festius de la localitat de destinació.

Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte amb Cellers Scala Dei a través de la secció de Contacte de la pàgina web.
En cas d’incompliment del termini de lliurament, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència o canvi de domicili del destinatari, destinatari o adreça desconeguts, impagament de ports, bestretes o reembossaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o d’altres no imputables al transportista. Així mateix, s’eximeix de responsabilitat en els casos d’incompliment de termini de lliurament en enviaments a les Balears o enviaments internacionals per causes alienes al transportista (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega i/o descàrrega…).

4.4 Desistiment

Cellers Scala Dei garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari, haurà d’esperar a rebre la comanda per tramitar-ne la devolució.
El Client disposarà d’un termini de set dies hàbils des de la formalització de la compra per a resoldre el contracte.
El Client comunicarà a Cellers Scala Dei, dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercir el dret de desistiment del contracte.
La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau, factura emesa per Cellers Scala Dei, corrent Cellers Scala Dei amb les despeses de devolució. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a Cellers Scala Dei sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats, i conservin el seu precinte o embalatge original.
Un cop tramitada la sol·licitud de desistiment, es procedirà a l’abonament d’aquelles quantitats desembossades pel Client al més aviat possible, en tot cas dins dels trenta dies següents a la recepció de la sol·licitud de desistiment.
Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de Cellers Scala Dei, se li lliurarà el producte correcte recollint l’anterior sense cap càrrec addicional per al Client.
Si un producte hagués arribat al client trencat, malmès o en males condicions, Cellers Scala Dei es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat sense càrrecs addicionals.
Per a qualsevol reclamació o consulta, pot posar-se dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@cellersdescaladei.com

5) Idioma

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Cellers Scala Dei i el Client serà el castellà, català o anglès, en funció de l’idioma seleccionat a la web.

6) Responsabilitats de Cellers Scala Dei

Cellers Scala Dei garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web. Queden garantits tots els drets que la legislació vigent concedeix als consumidors i usuaris.
L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel Client.

7) Responsabilitats del Client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Productes i Serveis, sense contravenir la legislació vigent ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.
El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a Cellers Scala Dei producte de la incorrecció d’aquelles dades.

8) Dades personals

Cellers Scala Dei tractarà les dades que faciliti el Client de conformitat amb la Política de Privacitat, de l’empresa. Esmenada al peu de página de la web.

9) Jurisdicció i Llei aplicable

En cas de conflictes en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, d’acord amb la normativa aplicable seran competents els Jutjats del lloc de compliment de l’obligació o els del domicili de la part compradora.
En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

Condicions de reserva

1) Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre CELLERS DE SCALA DEI S.A. )(en endavant “CELLERS DE SCALA DEI” i/o la Companyia) i Vè. (en endavant, el “Client”), relativa a totes les transaccions realitzades a través del lloc web cellersdescaladei.com (en endavant, el “Lloc Web”) consistents en reserves de visites i activitats de la Companyia (en endavant, els “Serveis”).

2) Exclusions

Queda prohibida la prestació dels Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un adult.

Així mateix, els serveis oferts per CELLERS DE SCALA DEI a través del Lloc Web que impliquin el consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

3) Acceptació i prova d’acceptació

La contractació dels Serveis oferts per CELLERS DE SCALA DEI ha de realitzar-se a través de l’activació del botó que apareix al peu de pàgina de reserva, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se al clausulat de les Condicions Generals de Contractació amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de CELLERS DE SCALA DEI que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per CELLERS DE SCALA DEI haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals de la Contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

CELLERS DE SCALA DEI enviarà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les Condicions Generals de Contractació, justificació de la contractació efectuada, en tots els seus terminis, a través de correu electrònic, abans de que es compleixin 24 hores de la compra. Així mateix, CELLERS DE SCALA DEI remetrà la reserva al Client a través dels mitjans electrònics aportats pel propi Client. CELLERS DE SCALA DEI l’informa de que arxiva els documents electrònics en els que queden formalitzades les contractacions, a les quals el Client podrà accedir en qualsevol moment, sol·licitant-ho al Departament d’Atenció de Visites de CELLERS DE SCALA DEI. En cas de que el Client cometés un error a l’hora d’enviar les dades podrà modificar-les al Departament d’atenció de Visites de CELLERS DE SCALA DEI.

4) Preus, Forma de Pagament, Condicions de visita i Cancelació de Reserva

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al Lloc Web en la data de contractació incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de la oferta.

CELLERS DE SCALA DEI es reserva el dret a efectuar al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

4.2 Forma de pagament

L’adquisició dels Serveis se poden efectuar a l’hora de fer la reserva, amb targeta de crèdit /
dèbit o transferència bancària

4.3 Condicions de visita

La visita començarà puntualment a l’hora concretada. Passats 10 minuts de l’hora d’inici, no serà possible afegir-se al grup.

Les visites hauran de reservar-se amb antelació donat el seu aforament limitat. En cas de presentar-se sense reserva se’ls podrà afegir a un visita en cas de que d’haver-hi places lliures.

4.4 Cancel·lació de Reserva

CELLERS DE SCALA DEI ofereix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva reserva a través de la direcció de correu electrònic info@cellersdescaladei.com. En cas d’anul·lació de la visita, no se retornarà l’import cobrat.

No obstant, el Client podrà realitzar la visita un altre dia diferent a concretar amb al bodega i durant un període màxim de 2 mesos.

CELLERS DE SCALA DEI es reserva el dret de modificat unilateralment el contingut, recorregut, alterar al duració de la visita per causes raonables, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, bres, falta de subministrament elèctric, fallades mecàniques o informàtiques, etc.

En el cas de que CELLERS DE SCALA DEI cancel·lés la visita per causes imputables a la Companyia abans del seu inici, existirà el dret de reemborsament dels imports pagats.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@cellersdescaladei.com

5) Responsabilitats de Cellers Scala Dei

CELLERS DE SCALA DEI garanteix la qualitat del Servei contractat a través del seu Lloc Web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris.

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

6) Responsabilitats del Client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a CELLERS DE SCALA DEI producte de la incorrecció dels mateixos.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar llor a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de CELLERS DE SCALA DEI sense necessitat de previ avís al Client i sense que això li doni dret a cap tipus d’indemnització.

7) Dades personals i comunicacions comercials

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de CELLERS DE SCALA DEI amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, això com per a poder remetre la informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònics a la direcció info@cellersdescaladei.com o una carta dirigida a: CELLERS DE SCALA DEI, S.A., Rambla de la Cartoixa s/n, 43379, Escaladei.

8) Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al Lloc Web de CELLERS DE SCALA DEI corresponen en exclusiva a CELLERS DE SCALA DEI o a tercers que han autoritzat la seva inclusió al Lloc Web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de dites creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de CELLERS DE SCALA DEI o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del Lloc Web, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole. CELLERS DE SCALA DEI no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

9) Jurisdicció i Llei aplicable

En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).